Oturumlar

Aile Politikaları / Family Policies

Moderator: Ayşen GÜRCAN

Dr. Muhamad SYAUQILLAH (Endonezya/Indonesia)
Women and Children In Terrorism Acts: Role of Family / Terör Eyleminde Kadınlar ve Çocuklar: Ailenin Rolü

Dr. Handan AKYİĞİT
Türkiye’de Aile Politikalarının Temel Sorunu: Eleştiri, Teşhis ve Öneri / The Main Problem of Family Policies in Turkey: Criticism, Diagnosis and Recommendation

Dr. Carrie YORK (ABD/USA)
Maya and the Seven Limbs: A Children’s Character Development / Çocukların Karakter Gelişimine Yönelik Bir Kitap Üzerine

Dr. İbrahim YERDEN (Hollanda/The Netherlands)
Dijital Çağda Aile Yapısı: Hollanda Örneği / Family Structure in Digital Age: The Dutch Case

Dr. Diana SETIYAWATI (Endonezya/Indonesia)On Developing Family Policy / Aile Politikası Geliştirme Üzerine

Göç ve Aile / Migration and Family

Oturum Başkanı/ Moderator: Dr. Ayşen Baylak Güngör

Prof. Dr. Ruhat YAŞAR
Savaş Ortamında Göç ve Aile İlişkileri: Suriye Örneği / Migration and Family Relations in Wartime: The Case of Syria

Doç. Dr. Asgarova Zamina QOŞQAR QIZI (Azerbaycan/Azerbaijan)
Muasır Azerbaycan Ailesinin Cemiyetin İnkişafında Yeri ve Rolü / The Place and Role of the Contemporary Azerbaijan Family in the Development of the Society

Fatima AHMAD (Kanada/Canada)
The Psycho-Social-Spiritual Aftermath of Immigration on Families / Göçün Aileler Üzerindeki Psiko-Sosyal-Manevi Etkileri

Samir AMGHAR (Fransa/France)
The Muslim Family Value in France: Challanges and Perspectives / Fransa’da Müslüman Aile Değeri: Zorluklar ve Perspektifler

Medya ve Aile / Media And Family

Oturum Başkanı/ Moderator: Dr. Halime KÖKÇE

Doç. Dr. Kübra GÜRAN YİĞİTBAŞI
Aile ve Medya İlişkileri / Family and Media Relations

Dr. Heba RAOUF EZZAT (Mısır/Egypt)
Family and Time: Reconceptualizing The Human Condition / Aile ve Zaman: İnsanlık Durumunun Yeniden Kavramsallaştırılması

Doç. Dr. Haldun NARMANLIOĞLU
Yeni Medyada Çocukluk Halleri: Youtuber, Influencer veya Ücretsiz Aile İşçisi / Childhood Situations in the New Media: Youtuber, Influencer or Unpaid Family Worker

Prof. Dr. Şükrü SİM
Türk Sinemasında Aile / Family in Turkish Cinema

Saliha ERDİM
Aile Psikolojisinin Medya ile İmtihanı / Challenge to the Family Psychology by the Media
 

Cinsiyet Tartışmaları ve Aile / Gender Debates and Family

Oturum Başkanı/Moderator: Prof. Dr. Musa TAŞDELEN

Prof. Dr. Sefa SAYGILI
Cinsel Kimliğin Çoğullaşması ve Parçalanması / Diversification and Fragmentation of Gender Identity

Doç. Dr. Recep YILDIZ
Bir Araştırma Projesinin Bulguları: Cinsiyet Algısı Araştırma Projesi / A Research Project Results: Gender Perception Research Project in Turkey

Dr. Samira QURESHI (ABD/USA)
Muslims & Pornography / Müslümanlar ve Pornografi

Doç. Dr. Mustafa MERTER
Aileyi Bekleyen Tehditler / Threats Against the Family
 

Din ve Aile / Religion And Family

Oturum Başkanı/Moderator: Prof. Dr. Hasan Kâmil YILMAZ

Prof. Dr. Saffet KÖSE
Modernite-Din Gerilimi Arasında Ailemiz / Family in Tension Between Modernity and Religion

Doç. Dr. Zeliha ÖTELEŞ ÖNER
Günümüz Tasavvuf Hareketleri Bağlamında Kadın ve Aile Mefhumu / The Understanding of Woman and Family in the Context of Contemporary Sufism

Prof. Dr. Celalettin VATANDAŞ
Aile Kurumunun Tarihsel Serüveni ve Küresel Dünyadaki Durumu / The Historical Trajectory of the Family Institution and Its Outlook in the Global World

John DeFRAIN (ABD/USA)
On Strong Families / Güçlü Aileler Üzerine